Kế hoạch A1 – Thành Long

620

Kế hoạch A1 – Thành Long, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu